هر آن چه که باید در مورد تعهد نامه بدانید

وکالت نامه چیست
5/5 - (2 امتیاز)

وکالت نامه چیست

 در برخی از مواقع ممکن است موضوعاتی مطرح شوند و به جای آنکه آن را در همان ابتدا از طریق مراجع قضایی حل نماییم جهت حل مشکلات و متعهد نمودن شخص به انجام آن کاری که متعهد شده است یا ترک کاری که به آن متعهد شده است، تعهدنامه تنظیم می‌گردد. به عبارتی دیگر، تعهد نامه یکی از انواع عقد و قرارداد می‌باشد.  دارای دو نوع می‌باشد:

1) در صورتی که به صورت عادی تنظیم گردد یک سند عادی محسوب می‌شود و طرفین در آن حتماً باید اثر انگشت یکدیگر را بر روی برگه داشته باشند تا احدی از طرفین منکر آن نشود.

2) در صورتی که تعهدنامه به صورت محضری منعقد شده باشد، سند رسمی محسوب می‌گردد و قابل تردید و انکار از جانب هیچ یک از طرفین نمی‌باشد.

شخصی که تعهد می‌دهد یک سری مسئولیت‌ها را برای خودش ایجاد می‌کند و در صورتی که تعهد را انجام ندهد باید خسارتی را به طرف مقابل پرداخت کند. در برخی از پرونده‌های کیفری نیز این امکان وجود دارد که شاکی پرونده از مرتکب جرم یک تعهدنامه‌ای را می‌گیرد که در صورت انجام یک کار و یا عدم انجام یک کار که در متن تعهد نامه درج شده است به وی رضایت دهد.

طرفین تعهد نامه

متعهد: در فرهنگ لغت معانی زیاد دارد مانند به عهده گرفتن، خود را مديون و موظف كردن آمده است، اما در اصطلاح حقوقی، تعهد به معنای بر عهده گرفتن یک فعل يا ترك فعل در برابر دیگری، در تعریفی دیگر، تعهد رابطه حقوقی است كه به متعهدله این اختیار را می‌دهد تا از طرف مقابل، مالی را مطالبه و يا انجام يا خودداری از امری را بخواهد.

متعهدله: شخصی که تعهد به نفع صورت پذیرفته است ذی نفع تعهد یا متعهد‌له می گویند. در هر تعهد نامه‌ای باید مشخص شده باشد که ذینفع چه شخصی است.

نکته: در برخی از موارد ممکن است ذینفع شخصی غیر از متعهدله باشد به عبارت دیگر یک شخص ثالث باشد که حتی از انعقاد تعهدنامه نیز هیچ‌گونه خبری نداشته باشد و در این موارد نیز، تعهد نامه صحیح است.

موضوع تعهدنامه

موضوع همیشه باید در اول تعهد نامه و در متن خود تعهدنامه قید گردد. به عبارت دیگر موضوع تعهد در واقع همان فعل و یا ترک فعل عملی است که طرفین تعهدنامه مکلف به انجام آن می‌گردند.

تعهدنامه

ضمانت اجرای نقض تعهد قید شده در تعهدنامه چیست؟

نکته‌ی مهمی که در هر تعهدنامه‌ای باید قید گردد، ضمانت اجرای نقض آن است. به عبارت دیگر این بند، در واقع نوعی اهرم فشار است برای انجام تعهدات تعهد نامه و همچنین محلی برای جبران خسارت هایی که ممکن است از عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد در تعهدنامه به وجود آید.

شرایط تعهد نامه 

  • مشخصات هویتی متعهد (نام و نام‌خانوادگی، کدملی، شماره شناسنامه، آدرس)
  • مشخصات هویتی متعهدله (نام و نام‌خانوادگی، کدملی، شماره شناسنامه، آدرس)
  • موضوع تعهد نامه
  • ضمانت اجرای عدم انجام تعهدنامه
  • مدت زمان تعهد نامه
  • امضای طرفین

ابطال یا فسخ تعهدنامه محضری

 در تعهدنامه محضری، متعهد، در دفتر اسناد رسمی در مقابل متعهدله، تعهد به انجام یک فعل یا عدم انجام یک عمل می‌کند و نمی‌تواند به‌ صورت یک‌ جانبه از عمل به تعهدش خودداری نماید اما در صورتی که متعهدله نسبت به این استنکاف راضی باشد هیچ مشکلی ندارد و این عمل متعهد منجر به جران خسارت نمی‌گردد.

ضمناً، شخص متعهدله نیز می‌تواند در هر زمانی که بخوهد از تعهدنامه صرف‌نظر کند و در آن صورت نیز مسئولیتی دیگر بر عهده متعهد نمی‌باشد.

در صورتی که در متن تعهدنامه حق فسخ و برهم زدن آن برای متعهد یا متعهدله شرط شده باشد شخصی که شرط به نفع او است این اختیار را دارد که در هر زمانی که بخواهد، تعهدنامه را فسخ کند. گاهی نیز تعهدنامه مقید است به زمان معین و پس از انقضای مدت خودبخود بی‌اثر می‌شود.

نمونه تعهدنامه

اينجانب ….… فرزند … شماره شناسنامه….… متولد ….… صادره از …. كدملي …. به نشاني محل كسبي مورد تقاضاي صدور پروانه كسب واقع در….. پلاك آبي قبلي….… پلاك آبي فعلي ….در رستة شغلي …. تلفن….… كدپستي …… ساكن …. تلفن ….… تلفن همراه ….كه با اراية سند مالكيت يا اجاره‌نامة رسمي و يا عادي و يا مبايعه‌نامه و يا حكم قطعي دادگاه مبني بر الزام به تنظيم اجاره‌نامه و يا اراية قراردادهاي منعقده في مابين اينجانب با اشخاص حقيقي و يا ادارات و سازمان‌هاي دولتي، نهادها، شهرداري‌ها، شركت‌هاي تعاوني مسكن و شركت‌هاي خاص صنفي، شركت‌هاي تحت پوشش سازمان‌هاي دولتي تقاضاي صدور واخذ پروانه كسب موقت و يا دائم از اتحاديه صنف ……….. را دارم در كمال صحت و سلامت عقل و روان عالماً و عامداً ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارك ابرازي به اتحاديه متعهد مي‌گردم که كلية مسئوليت‌هاي جزايي و حقوقي و خسارات احتمالي ناشي از فساد مدارك ارايه شده به هرعنوان يا عدم انطباق اين مدارك با محل مورد تقاضاي صدور پروانه كسب و يا هر گونه ادعاي احتمالي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به صدور پروانه كسب و يا مدارك ارايه شده و يا محل مورد تقاضاي صدور پروانه كسب به عنوان مالك يا مالكين مشاع اعم از مالكيت عين و يا منافع از قبيل حق سرقفلي و يا حق كسب و پيشه تجارت و يا حقوق صنفي و يا هر نوع مسئوليت حقوقي ديگر مرتبط با تعهدنامة اخذ پروانة اصناف را شخصاً پذيرا بوده و رأساً در مراجع قانوني و محاكم صالحه پاسخگوي پيامدهاي مترتب برآن و هرگونه دعاوي احتمالي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي به هرعنوان باشم و پس از صدور و اخذ پروانه كسب در صورت ابطال و يا بطلان هريك از مدارك ابرازي در مراجع قضايي و يا اعلام اسقاط هريك از شرايط و ضوابط فردي صاحب پروانه كسب و يا شرايط و ضوابط مكاني محل داراي پروانه كسب از سوي مراجع و يا سازمان‌ها و يا ادارات و يا نهادها و يا ارگان‌ها و يا شهرداري‌ها و يا اتحاديه‌هاي صنفي و يا اتاق اصناف و يا كميسيون نظارت بر اصناف و يا ساير دستگاه‌هاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول اين تعهدنامه برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اتحاديه بنا به اعلام اشخاص حقيقي يا حقوقي مزبور مجاز به ابطال پروانة کسب صادره بوده و هيچ گونه مسئوليتي را تحت هيچ عنوان برعهده اتحاديه ندانسته و نمي‌دانم و هيچگونه ادعا و شكايتي از اتحاديه در اين خصوص نداشته و نخواهم داشت و نسبت به اجراي مفاد تبصره 2 ماده 5 و ماده27 و بند(هـ) ماده 30 قانون اصلاح قانون نظام صنفي و ابطال پروانة كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات قانون نظام صنفي و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامة فعاليت صنفي اينجانب در محل مذكور مطابق ماده (27) قانون اصلاح نظام صنفي هيچ‌گونه ادعا و اعتراضي ندارم و با اطلاع كامل از مراتب فوق، با امضاء در ذيل ضمن گواهي قبول كلية موارد مذكور حق هرگونه ادعا و اعتراضي را نيز ازخود سلب و ساقط مي‌نمايم.

چرا باید از تعهدنامه‌های ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر تعهدنامه باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین تعهد نامه خواهد شد. لذا انعقاد چنین تعهدنامه‌هایی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر تعهدنامه‌ای باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد. شما می توانید هم‌اکنون با خرید تعهدنامه، فایل کامل آن را به صورت آنی دانلود کنید و در صورت هرگونه ابهام با تیم حقوقی ما تماس حاصل فرمائید.

آخرین پادکست ها
جدیدترین محصولات

قرارداد دورکاری با مدت معین قرارداد دورکاری با مدت معین، همانط...

71,000 تومان

قرارداد کار موقت با مدت معین قرارداد کار موقت با مدت معین همان...

71,000 تومان

قرارداد کار ساعتی با مدت معین قرارداد کار ساعتی با مدت معین هم...

69,900 تومان

مقدمه در رابطه با تمکین زوجه اگر شما با ماده‌ها و تعاریف موجود...

69,900 تومان
مقالات مرتبط

یکی از موارد بسیار مهم در سندهای تجاری، سرقت اسناد تجاری + آثار مفقودی و گم شدن و اتلاف اسناد تجا...

نمونه قرارداد پیمانکاری کناف نمونه قرارداد پیمانکاری کناف یکی از مهمترین و پرکاربردترین نوع قر...

نمونه قرارداد استخدام ادمین اینستاگرام یکی از نمونه قراردادهای پرکاربرد در حال حاضر، نمونه قرا...

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دلیل بازگشت وجه