عقد وقف

ماده 55 : وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. وقف ← حبس عین و تسبیل منفعت حب...

دلیل بازگشت وجه