حقوق نفت و گاز

وجوه مشترک قراردادهای نفتی تمام قراردادهای نفتی دارای عناصر مشترک اساسی زیر هستند. مدت قرارداد قر...

  منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک ا...

تاریخچه انواع قراردادهای نفتی بند اول: امتیازات نفتی قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد...

انواع انرژی‌های تجدیدپذیر ما در حوزه حقوق انرژی، non-renewable رو مطرح کردیم که غیرتجدیدپذیر هستن...

انرژی‌های تجدید ناپذیر دو دسته‌اند: 1. Conventional: یعنی انرژی های متعارف؛ انرژی هایی که به طور ...

قراردادهای EPC (مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا) مقدمه به طور معمول در روند ایجاد قراردادها برای پرو...

تردیدی در این نیست که ایران به عنوان یک مرکز ثقل انرژی میتواند در دنیا نقش مهمی داشته باشد به این...

سرمایه گذاری مستقیم در جایی که بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری است. در این بند اشاره مستقیم به سرم...

در مقاله گذشته بحث در اقسام سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارج...

دو مدل اصلی و عمده برای یک موافقتنامه پروژه: 1.قرارداد Offtake  که در آن شرکت پروژه یک محصول را ت...

دلیل بازگشت وجه