حقوق انرژی

  منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک ا...

تاریخچه انواع قراردادهای نفتی بند اول: امتیازات نفتی قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد...

انواع انرژی‌های تجدیدپذیر ما در حوزه حقوق انرژی، non-renewable رو مطرح کردیم که غیرتجدیدپذیر هستن...

انرژی‌های تجدید ناپذیر دو دسته‌اند: 1. Conventional: یعنی انرژی های متعارف؛ انرژی هایی که به طور ...

تردیدی در این نیست که ایران به عنوان یک مرکز ثقل انرژی میتواند در دنیا نقش مهمی داشته باشد به این...

حقوق انرژی عمدتا روی قراردادهای انرژی استوار است و قراردادهای انرژی هم بسیار مهمند از این جهت که ...

دلیل بازگشت وجه