ابزار حقوق
استشهادنامه
705 نفر

هر آن چه که باید در مورد استشهادیه بدانید

استشهاد در معنای لغوی شامل، شاهد آوردن، طلبیدن شهادت، بیانات شخص یا اشخاصی را به عنوان شهود ذکر کردن، شاهد خواستن برای اثبات دعوی می باشد. هر شخصی که به دنبال…
دادخواست حقوقی
1354 نفر

دادخواست حقوقی

دادخواست حقوقی در یک تعریف ساده، دادخواست در حقیقت درخواستی حقوقی و رسمی است که به وسیله آن از مرجع قضایی خواسته می‌شود تا فرد مدنظر را به انجام تکالیف…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه