استشهادیه

استشهاد در معنای لغوی شامل، شاهد آوردن، طلبیدن شهادت، بیانات شخص یا اشخاصی را به عنوان شهود ذکر ک...

دلیل بازگشت وجه