ابزار حقوق
استشهادنامه
731 نفر

هر آن چه که باید در مورد استشهادیه بدانید

استشهاد در معنای لغوی شامل، شاهد آوردن، طلبیدن شهادت، بیانات شخص یا اشخاصی را به عنوان شهود ذکر کردن، شاهد خواستن برای اثبات دعوی می باشد. هر شخصی که به دنبال…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه