ابزار حقوق
ویژگی های اطلاعات نهانی
361 نفر

ویژگی های اطلاعات نهانی در بازار سرمایه

 ویژگی های اطلاعات نهانی  در بازار سرمایه ایران و اتحادیه اروپا در تعریف اطلاعات نهانی ، با توجه به ماهیت خاص این اطلاعات در بازار اوراق بهادار و اهمیت انتشار…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه