برات

یکی از موارد بسیار مهم در سندهای تجاری، سرقت اسناد تجاری + آثار مفقودی و گم شدن و اتلاف اسناد تجا...

آیا می‌دانید منظور از صدور اسناد تجاری به نمایندگی + تعیین شخص مسئول چیست؟! مفهوم این امر واگذاری...

حتماً شما نیز در بسیاری از فعالیت‌های تجاری، خرید و فروش‌ها، ضمانت و … شاهد نام اسناد تجاری...

برات چیست و چه تفاوتی با سفته دارد؟ کارکرد و شروط آن بهره برداری از آن به چه نحوی است؟ در چه موار...

دلیل بازگشت وجه