ابزار حقوق
EPC Contract
1531 نفر

ویژگی‌های قرارداد EPC

ویژگی‌های قرارداد EPC   مقدمه به طور معمول در روند ایجاد قراردادها برای پروژه های بزرگ، مدیر پروژه به یک مهندس مشاور دستور می دهد که طراحی پروژه را برعهده…
قرارداد نصب داربست
1599 نفر

قرارداد پیمانکاری نصب داربست

قرارداد نصب داربست جهت اجرای نمای پروژه قرارداد نصب داربست بسیار ضروری است. زیرا مهم‌ترین چیزی که در امور اجرایی ساختمانی اهمیت دارد عبارت است از: امنیت کارگران . از…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه