حقوق تجارت الکترونیک

شاید برای بیشتر مردم تنظیم قرارداد بیمه تجهیزات الکترونیک چندان متداول نباشد. زیرا این نوع قراردا...

هرگاه نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است. شاه بیت هم قانون آنسیترال هم این ق...

تا به حال مردم در فضای جغرافیایی تجارت می­کردند اینکه می­گویند سایبر یا مجازی اصطلاح استاندارد نی...

دلیل بازگشت وجه