حقوق اقتصادی

قرارداد سرمایه گذاری در بورس/ سرمایه گذاری در خرید و فروش اوراق بهادار بازار سرمایه یکی از قراردا...

سرمایه گذاری مستقیم در جایی که بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری است. در این بند اشاره مستقیم به سرم...

3- روش های سنجش نظام  مسئولیت مدنی استفاده شده در این تحقیق بررسی کمی اثر قانون مسئولیت مدنی بر ا...

2- تحقیقات نسبت به حقوق مسئولیت مدنی و اقتصاد اگر شرایط حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی در یک ایالت به...

ب- هزینه های مسئولیت مدنی همانطور که بالا مورد بررسی قرار گرفت، باور گسترده ای وجود دارد که سیستم...

نویسنده: بهنام نیک خواه کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران   معمول است...

دلیل بازگشت وجه