ابزار حقوق
ویژگی های اطلاعات نهانی
637 نفر

ویژگی های اطلاعات نهانی در بازار سرمایه

 ویژگی های اطلاعات نهانی  در بازار سرمایه ایران و اتحادیه اروپا در تعریف اطلاعات نهانی ، با توجه به ماهیت خاص این اطلاعات در بازار اوراق بهادار و اهمیت انتشار…
اقسام سرمایه گذاری خارجی
1527 نفر

اقسام سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری مستقیم در جایی که بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری است. در این بند اشاره مستقیم به سرمایه گذاری مستقیم شده است. یعنی از تقسیم بندی معمول و…
مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا
1498 نفر

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا (قسمت 4)

3- روش های سنجش نظام  مسئولیت مدنی استفاده شده در این تحقیق بررسی کمی اثر قانون مسئولیت مدنی بر اقتصاد نیاز به برخی از سیاست ها ایالتی دارد. ایالات متحده…
مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا
1506 نفر

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا (قسمت 3)

2- تحقیقات نسبت به حقوق مسئولیت مدنی و اقتصاد اگر شرایط حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی در یک ایالت به شدت بر عملکرد اقتصادی تاثیرگذار باشد، ممکن است فردی تصور…
مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا
1408 نفر

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا (قسمت 2)

ب- هزینه های مسئولیت مدنی همانطور که بالا مورد بررسی قرار گرفت، باور گسترده ای وجود دارد که سیستم مسئولیت مدنی ایجاد کننده هزینه ها غیرعادلانه برای خوانده ها بوده…
مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا
1504 نفر

مسئولیت مدنی و اقتصاد آمریکا (قسمت 1)

نویسنده: بهنام نیک خواه کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران   معمول است که این ادعا را میشنویم که مسئولیت مدنی از رشد اقتصادی آمریکا جلوگیری می…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه