ابزار حقوق
مرخصی زایمان
1443 نفر

مرخصی زایمان

باردار شدن بانوان در زمانی که شاغل هستند ممکن است باعث نگرانی آنان شود. طول دورانی که شخص در دوران بارداری به مرخصی می رود، حقوقی که در ایام مرخصی…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه