دادخواست

بررسی تمکین خاص و تمکین عام بر اساس ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی زمانی که صیغه عقد به صورت صحیح و کامل...

درخواست حقوقی چیست؟ معنی لغوی درخواست حقوقی، تقاضا و عریضه است که به صورت کتبی به مراجع قضایی ارا...

دادخواست چیست؟ نخستین گام در ارائه‌ و طرح یک دعوی در دادگستری، ارائه‌ی دادخواست به  دادگاه است. ب...

استشهاد در معنای لغوی شامل، شاهد آوردن، طلبیدن شهادت، بیانات شخص یا اشخاصی را به عنوان شهود ذکر ک...

دادخواست حقوقی در یک تعریف ساده، دادخواست در حقیقت درخواستی حقوقی و رسمی است که به وسیله آن از مر...

دلیل بازگشت وجه