حمل و نقل دریایی

در مورد مقررات هامبورگ در مورد مبنای مسئولیت بود.که مثل رتردام ماده ی خاصی دارد درباره ی مسئولیت،...

مقدمه‌ای بر حمل و نقل دریایی حمل و نقل دریایی یکی از مسائل حقوق دریایی است. در حقوق حمل و نقل دری...

دلیل بازگشت وجه