حمل و نقل جاده ای

حقوق فرستنده‌ی کالا حق استرداد، واگذاری، دادن دستور در مورد تغییر گیرنده و محل تحویل کالا حق اقا...

تکالیف فرستنده کالا فرستنده کالا کسی است که کالا را تحویل متصدی می دهد تا آن را حمل کند، چنانچه گ...

مقدمه ای بر حمل و نقل جاده ای اهمیت حمل و نقل جاده ای در کشور ما به خاطر وجود مرزهای خاکی زیاد با...

هرجند در مورد معافیت از مسئولیت گفتیم این شرط پذیرفته نشده اما در مورد بحث محدودیت مسئولیت هم در ...

حقوقی که متصدی حمل و نقل جاده ای بین المللی دارد سه دسته است مهم ترین حقی که متصدی حمل دارد همان ...

الف) نوع مسئولیت: مسئولیت متصدی حمل بحث بسیار مهمی است . در حقوق چند نوع مسئولیت داریم از جمله مس...

دلیل بازگشت وجه