ماده 6 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 - ابزارحقوق


مصوب در تاریخ
1380/09/20
توسط رئیس قوه قضاییه
این قانون منسوخ شده است

ماده 6 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379

حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
به موجب آیین نامه حق‌ الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 نسخ شده است.