ماده 7 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 - ابزارحقوق


مصوب در تاریخ
1380/09/20
توسط رئیس قوه قضاییه
این قانون منسوخ شده است

ماده 7 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379

چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوع دویست هزار ریال تعیین می‌گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.

به موجب آیین نامه حق‌ الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 نسخ شده است.