ابزار حقوق
وکیل

احوال شخصیه

احوال شخصیه عبارت است از مجموعه اوصاف غیر مالی شخصی بدون توجه به جایگاه شغلی و مقام وی در اجتماع. اجزای تشکیل دهنده احوال شخصیه عبارتند از وضعیت و اهلیت.…
حقوق خصوصی
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه