تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور] مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۸۹۴۷ /۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۹۲ – تصویب کرد:
۱ – ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۴/۴۹۰/۰۰۰) ریال تعدیل می ‌شود.
۲ – میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود:

ردیفتخلفاتمستندات قانونیارقام به ریال
۱تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداقل)تبصره (۳) ماده (۱۷)۱/۲۰۰/۰۰۰
۲تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداکثر)تبصره (۳) ماده (۱۷)۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداقل) تبصره (۴) ماده (۲۸)۲/۴۰۰/۰۰۰
۴تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداکثر) تبصره (۴) ماده (۲۸)۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۵عدم درج قیمت در هر بارماده (۶۵)۹۶۰/۰۰۰
۶عدم صدور صورتحساب در هر بارماده (۶۶) ۸۴۰/۰۰۰
۷عدم نگهداری صورتحساب یا عدم ارایه آن به مأمورانتبصره ماده (۶۷)۷۲۰/۰۰۰
۸عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه اولماده (۶۸)۳/۰۰۰/۰۰۰
۹عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه دوم ماده (۶۸)۷/۶۰۰/۰۰۰
۱۰عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدیماده (۶۸)۱۵/۰۰۰/۰۰۰


معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

دلیل بازگشت وجه