تصویب نامه در خصوص اصلاح جریمه های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲ – و اصلاحات بعدی آن

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۸۱۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۹ – تصویب کرد:
جریمه های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲ – و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ردیفماده استنادیمبلغ جریمه نقدی (ریال) 
۱مبلغ جریمه نقدی (ریال)۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
۲تبصره (۴) ماده (۲۸)۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۳ماده (۶۵) ۲/۶۰۰/۰۰۰ 
۴ماده (۶۶)۲/۰۰۰/۰۰۰
۵تبصره ماده (۶۷) ۲/۰۰۰/۰۰۰ 
۶ماده ۶۸۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۷تبصره (۲) ماده (۷۲) ۱۲/۰۰۰/۰۰۰


معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر

دلیل بازگشت وجه