رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به مسئولیت روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژ ه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور


اصلاحیه رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ – ۱۳۹۶/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
پیرو نامه شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹- ۱۳۹۶/۹/۲۱ و عطف به روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۰۴- ۱۳۹۶/۱۰/۵، بدین وسیله عبارت «… مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی…» به عبارت «… مواد ۴۹ و ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز…» در سطر دوم رای وحدت رویه قضایی ۷۶۲- ۱۳۹۶/۸/۲ اصلاح می‌گردد.


معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی

دلیل بازگشت وجه