تعهد نامه

 در برخی از مواقع ممکن است موضوعاتی مطرح شوند و به جای آنکه آن را در همان ابتدا از طریق مراجع قضا...

دلیل بازگشت وجه