برای محاسبه نیم عشر اجرایی یا نیم عشر دولتی مبلغ محکوم را وارد کنید و روی محاسبه کلیک کنید.

با توجه به مبلغ محکوم وارد شده نیم عشر دولتی می باشد.

سایر اطلاعات

  • مبلغ محکوم:
  • نیم عشر دولت:
  • جمع مبلغ محکوم و نیم عشر دولت: