برای محاسبه هزینه دادرسی اطلاعات زیر را وارد کنید و بر روی محاسبه کلیک کنید.

هزینه دادرسی: ریال

هزینه دادرسی

  • در مرحله بدوی:
  • در مرحله واخواهی:
  • در مرحله تجدید نظر:
  • در مرحله اعاده دادرسی:
  • در مرحله فرجام خواهی:
  • در مرحله اعتراض ثالث: