برای محاسبه هزینه دفتر اسناد رسمی اطلاعات زیر را وارد کنید و بر روی محاسبه کلیک کنید.

هزینه تحریر:

نتیجه محاسبه

  • مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه:
  • حق التحریر:
  • حق الثبت:
  • مالیات ارزش افزوده:
  • هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی:
  • جمع کل:
  • افزایش نیم درصد:
  • جمع کل با حق‌الثبت دوم: