برای محاسبه هزینه کارشناسی قانون تعیین تکلیف ساختمانهای فاقد سند رسمی مساحت ملک را وارد کنید.

نتیجه

دستمزد کارشناسی: