ماده 2 آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1401/06/05


مصوب در تاریخ
1401/06/05
توسط رئیس قوه قضاییه

ماده 2 آیین نامه حق الزحمه داوری

میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:
ردیف مأخذ (میزان خواسته) تعرفه حق‌الزحمه
1 تا ده میلیارد ریال دو درصد خواسته
2 نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال یک درصد خواسته
3 نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال نیم درصد خواسته
4 مازاد بر صد میلیارد ریال 0.25 درصد خواسته
5 در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته برای هر داور از 5/000/000 ریال تا 30/000/000 ریال

تبصره 1- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره 2- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.