ماده 3 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379


مصوب در تاریخ
1380/09/20
توسط رئیس قوه قضاییه
این قانون منسوخ شده است

ماده 3 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379

چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین میگردد. تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.

به موجب آیین نامه حق‌ الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 نسخ شده است.