ماده 4 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379


مصوب در تاریخ
1380/09/20
توسط رئیس قوه قضاییه

ماده 4 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379

حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می‌شود.

به موجب آیین نامه حق‌ الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 نسخ شده است.