ماده 5 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379


مصوب در تاریخ
1380/09/20
توسط رئیس قوه قضاییه

ماده 5 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379

چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

به موجب آیین نامه حق‌ الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 نسخ شده است.