موخره آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1401/06/05


مصوب در تاریخ
1401/06/05
توسط رئیس قوه قضاییه

موخره آیین نامه حق الزحمه داوری

این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380/09/20 است و در 10 ماده و 5 تبصره در در تاریخ 1401/6/5 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه