اظهارنامه

اظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمان و انجام آن طبق قرارداد در شرایطی کاربرد دارد که یکی از طرفین س...

اولین گام برای مطالبه‌ی حقوقی، تنظیم و ارائه‌ی اظهارنامه است. در حقیقت اظهارنامه یک ابزار برای ار...

دلیل بازگشت وجه