دیوان داوری ورزش

رسیدگی داوری در سطح جهانی به یکی از پرکاربردترین سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات تبدیل شده ا...

انتخاب داوران در دیوان داوری ورزش دیوان داوری ورزش دارای بیش از ۳۵۰ داور (در ژانویه سال ۲۰۰۰) است...

این زیر مجموعه، هدفش فراهم کردن تاریخچه مختصری از دیوان داوری ورزش و شرحی از مشکلات اولیه آن درمو...

  بی‌طرفی داوران در دیوان داوری ورزش بی‌طرفی عموماً به این معنی است که داور جانبدار نیست، و او در...

استقلال داوران در دیوان داوری ورزش پس از اینکه یک داور وظیفه افشای اطلاعات مرتبط را به انجام رسان...

بررسی اجمالی استقلال و بی‌طرفی داوران از نظر تاریخی این مسئله که در فرآیند رسیدگی قانونی، حقوق مش...

استقلال و بی‌طرفی داوران در دیوان داوری ورزش، شرایط داوران، استانداردهای اثبات دعوی، تعاریف و روی...

دلیل بازگشت وجه