ابزار حقوق
ویژگی های اطلاعات نهانی
361 نفر

ویژگی های اطلاعات نهانی در بازار سرمایه

 ویژگی های اطلاعات نهانی  در بازار سرمایه ایران و اتحادیه اروپا در تعریف اطلاعات نهانی ، با توجه به ماهیت خاص این اطلاعات در بازار اوراق بهادار و اهمیت انتشار…
استقلال بانک مرکزی
1049 نفر

نقد و بررسی استقلال بانک مرکزی

  نقد و بررسی استقلال بانک مرکزی دولت ها به طور معمول درجه ای نفوذ را حتی بر بانک ها مرکزی “مستقل” نیز اعمال می کنند، هدف از استقلال بانک…
شرکت تعاونی
922 نفر

شرکت‌های تعاونی

  فلسفه شرکت‌های تعاونی   مکرراً شنیده شده که خصوصی سازی یکی از اهداف نظام اقتصادی ایران است. خصوصی سازی به خودی خود هدف نیست، بلکه مهم این است که…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه