شاخص‌های فعالیت مشکوک تراکنش‌های مشتری در بازار سرمایه

شاخص‌های فعالیت مشکوک تراکنش‌های مشتری در بازار سرمایه
5/5 - (2 امتیاز)

شاخص‌های فعالیت مشکوک تراکنش‌های مشتری در بازار سرمایه

شاخص های فعالیت مشکوک در معاملات محصولات / مشتری

Transactions do not have apparent economic rationale.

معاملات منطقی اقتصادی ندارند.

Transactions appear to be undertaken in a structured, sequential manner in order to avoid transaction monitoring/reporting thresholds

به نظر می رسد معاملات در آستانه نظارت / گزارش به صورت ساختاری و متوالی انجام می شوند

A concentration ratio of transactions relating to a particular and/or higher risk jurisdiction that is notably higher than what is to be expected considering its normal patterns of trading of a customer

نسبت تمرکز معاملات مربوط به یک حوزه قضایی خاص یا دارای ریسک بالا که به ویژه با توجه به الگوهای عادی معاملات مشتری، بالاتر از مواردی است که انتظار می رود

Frequent trades resulting in losses for which the customer appears to have no concern.

معاملات مکرر منجر به ضررهایی می شود که به نظر می رسد مشتری هیچ نگرانی ندارد.

Sudden spike in transaction volumes, which deviates from previous transactional activity absent any commercial rationale or related corporate action event.

جهش ناگهانی در حجم معاملات، که از فعالیت معامله قبلی انحراف می یابد، هیچ دلیل منطقی تجاری یا رویداد مرتبط با اقدامات شرکتی وجود ندارد.

Mirror trades or transactions involving securities used for currency conversion for illegitimate or no apparent business purposes

معاملات آینه ای یا معاملات مربوط به اوراق بهادار مورد استفاده برای تبدیل ارز برای اهداف تجاری نامشروع یا بدون هدف

A pattern of securities transactions indicating the customer is using securities trades to engage in currency conversion. Examples of securities that can be used in this manner include dual-currency bonds, American Depositary Receipts (ADRs) and foreign ordinary shares traded in the Over-the-Counter Market.

الگویی از معاملات اوراق بهادار که نشان می دهد مشتری  از معاملات اوراق بهادار برای مشارکت در تبدیل ارز استفاده می کند. نمونه هایی از اوراق بهادار که می توان از این طریق استفاده کرد شامل اوراق قرضه ارزی دوگانه، رسیدهای سپرده گذاری آمریکایی (ADRs) و سهام عادی خارجی است که در بازار خارج از بورس معامله می شوند.

Securities transactions are unwound before maturity, absent volatile market conditions or other logical or apparent reason.

تسویه معاملات اوراق بهادار قبل از سررسید، در شرایط عدم وجود بازار بی ثبات یا دلیل منطقی یا ظاهری دیگر.

Trading or journaling in the same security or securities between numerous accounts controlled by the same people (e.g. potential wash sales and/or directed trading).

معامله یا ثبت روزانه أوراق بهادار مشابه یا اوراق بهادار بین حسابهای متعددی که توسط همان افراد کنترل می شوند (مثلاً فروش تصنعی .1 معامله  اوراق بهادار که متضمن انتقال واقعی مالکیت نیست.  مثل فروش سهام شخص به همسر یا فرزندانش ۲. بازخرید اوراق بهاداری که ارزان فروخته شده ظرف ۳۰ روز پس از معامله) و یا معاملات مستقیم).

Two or more unrelated accounts at the securities firm trade an illiquid or lowpriced security suddenly and simultaneously.

دو یا چند حساب غیرمرتبط بطور ناگهانی و به طور همزمان، اوراق بهادار غیر نقد یا با قیمت پائین را در بورس معامله می کنند.

Purchase of a security does not correspond to the customer’s investment profile or history of transactions (e.g. the customer may never have invested in equity securities or may have never invested in a given industry) and there is no reasonable business explanation for the change.

خرید أوراق بهاداری که با پروفایل سرمایه گذاری مشتری یا تاریخچه معاملات مشتری مطابقت ندارد ( بعنوان  مثال مشتری ممکن است هرگز در اوراق بهادار سهام سرمایه گذاری نکرده باشد یا ممکن است هرگز در یک صنعت معین سرمایه گذاری نکرده باشد) و توضیحی منطقی برای تغییر در معاملاتش ندارد.

Transactions that suggest the customer is acting on behalf of third parties with no apparent business or lawful purpose.

معاملات یا تراکنش هایی که نشان می دهد مشتری به نمایندگی از اشخاص ثالث و بدون هدف تجاری یا هدف قانونی اقدام می کند.

Funds deposited for purchase of a long-term investment followed shortly by a customer request to liquidate the position and transfer the proceeds out of the account.

وجوهی که برای خرید یک سرمایه گذاری بلند مدت واریز شده اند و در زمان کوتاهی با درخواست مشتری برای تسویه موقعیت و انتقال عواید حاصل از حساب انجام می شود.

  1. Distribution channel suspicious activity indicators شاخص های فعالیت مشکوک کانال توزیع
  2. Intermediaries whose transaction volume is inconsistent with past transaction volume absent any commercial rationale or related corporate action event.

واسطه هایی (نهادهای مالی) که حجم معاملات آنها با حجم معاملات گذشته مغایرت دارد، هیچ دلیل منطقی تجاری یا رویداد مرتبط با اقدامات شرکتی وجود ندارد.

  1. A transaction pattern indicating a value of transactions just beneath any applicable reporting threshold..

الگوی معاملاتی که مقدار معاملات را در زیر هر آستانه گزارش کاربردی نشان می دهد.

  1. Unclear or complex distribution channels that might limit the ability of the investment fund or asset management company to monitor the transactions (e.g. use of a large number of sub-distributors for distributions in third countries)

کانال های توزیع نامشخص یا پیچیده که ممکن است توانایی صندوق سرمایه گذاری یا شرکت مدیریت دارایی را برای نظارت بر معاملات محدود کند (به عنوان مثال استفاده از تعداد زیادی توزیع کننده فرعی برای توزیع در کشورهای ثالث).

  1. Selected indicators of suspicious trading or market manipulation

شاخص های منتخب معاملات مشکوک یا دستکاری در بازار

Making a large purchase or sale of a security, or option on a security, shortly before news or a significant announcement is issued that affects the price of the security, which may be suggestive of potential insider trading or market manipulation.

اندکی قبل از انتشار خبر یا اعلامیه قابل توجهی که در قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارد، خرید یا فروش عمده اوراق بهادار یا اختیار معامله أوراق صورت گیرد، که ممکن است دلالت بر معاملات مبنی بر اطلاعات نهایی یا دستکاری در بازار داشته باشد.

شاخص‌های فعالیت مشکوک تراکنش‌های مشتری در بازار سرمایه

Accumulation of stock in small increments throughout the trading day to increase price.

تجمیع سهام در مقادیر اندک در طول روز معاملاتی جهت افزایش قیمت.

Engaging in prearranged or other non-competitive securities trading, including wash or cross trades of illiquid or low-priced securities

مشارکت در معاملات اوراق بهادار از پیش تنظیم نشده یا سایر اوراق بهادار غیر رقابتی، از جمله معاملات تصنعی یا متقابل اوراق بهادار غیرنقدشونده یا کم قیمت.

Marking the closing price of a security.

نشانه گذاری قیمت پایانی أوراق بهادار ( خرید سهام در زمان پایانی معاملات  قیمت بالاتر از قیمتی که معمله می شود با هدف تعیین قیمت پایانی)

Front-running suspected with regard to other pending customer orders.

پیش دستی در معاملات  با توجه به سایر سفارش های در انتظار مشتریان

  1. Suspicious indicators associated with CDD and interactions with customers

شاخص های مشکوک مرتبط با شناسایی کامل مشتریان و تعامل با آنها

Customer has no discernible reason for using the securities provider’s services or the firm’s location (e.g., customer lacks ties to the local community or has gone out of the way to use the firm).

مشتری دلیل مشخصی برای استفاده از خدمات ارائه دهندگان اوراق بهادار یا محل شرکت ندارد (به عنوان مثال مشتری فاقد ارتباط با جامعه محلی است یا از راه استفاده از شرکت خارج شده است).

Customer’s legal or mailing address is associated with other, apparently unrelated, accounts.

آدرس قانونی یا پستی مشتری با سایر حسابهای ظاهراً نامربوط مرتبط است.

Locations of address of the customer, bank or financial institution seem unconnected to the customer and little or no explanation can be given by the customer for the disparate addresses.

به نظر می رسد مکان آدرس مشتری، بانک یا موسسه مالی به مشتری مربوط نیست و مشتری نمی تواند توضیحی برای آدرس های متفاوت ارائه دهد.

Customer is a trust, shell company, or private investment company that is reluctant to provide information on controlling parties and underlying beneficiaries.

مشتری یک شرکت تراست، پوششی یا یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی است که تمایلی به ارائه اطلاعات در مورد اشخاص کنترل کننده و ذینفعان اصلی ندارد.

Customer is a legal person having issued bearer securities for a large part of its capital.

مشتری یک شخص حقوقی است که برای بخش بزرگی از سرمایه خود اوراق بهادار بی نام صادر کرده است.

Customer is publicly known to have criminal, civil or regulatory proceedings against it for corruption, misuse of public funds, other financial crimes or regulatory non-compliance, or is known to associate with such persons. Sources for this information include news items or Internet searches.

به طور عمومی شناخته شده است که مشتری به دلیل فساد، سوءاستفاده از بودجه عمومی، سایر جرایم مالی یا عدم رعایت مقررات، علیه آن اقدامات دادرسی کیفری، مدنی یا نظارتی علیه آن انجام می دهد، یا با این افراد ارتباط دارد. منابع این اطلاعات شامل موارد خبری یا جستجوی اینترنت هستند.

Customer’s background is questionable or differs from expectations based on business activities.

پیشینه مشتری مشکوک است یا براساس فعالیتهای تجاری با انتظارات متفاوت است.

Customer has been rejected or has had its relationship terminated as a customer by other financial services firms

مشتری رد شده یا روابط وی به عنوان مشتری با سایر شرکتهای خدمات مالی ( نهادهای مالی) خاتمه یافته است.

Customer’s account information reflects liquid and total net worth that does not support substantial account activity.

اطلاعات حساب مشتری نشان دهنده ارزش خالص کل و تسویه ای است که از فعالیت قابل توجهی در حساب پشتیبانی نمی کند.

Customer maintains multiple accounts, or maintains accounts in the names of family members or corporate entities with no apparent business or other purpose

مشتری چندین حساب کاربری نگه می دارد، یا حساب هایی را به نام اعضای خانواده یا اشخاص شرکت بدون داشتن مشاغل آشکار یا هدف دیگر نگهداری می کند.

 

Non-profit or charitable organizations engage in financial transactions for which there appears to be no logical economic purpose or in which there appears to be no link between the stated activity of the organization and the other parties in the transaction.

سازمانهای غیرانتفاعی یا خیریه در معاملات مالی شرکت می کنند که به نظر می رسد هیچ هدف منطقی اقتصادی وجود ندارد یا به نظر نمی رسد که هیچ ارتباطی بین فعالیت اعلام شده سازمان و سایر طرفهای معامله وجود داشته باشد.

Customer is reluctant to provide information in relation to its identity and/or transactions.

مشتری تمایلی به ارائه اطلاعات در رابطه با هویت و / یا معاملات خود ندارد.

Customer is reluctant to provide information needed to file reports to proceed with the transaction or requests an inordinate amount of secrecy around a transaction.

مشتری تمایلی به ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل گزارش برای انجام معامله ندارد یا درخواست نابجا برای پنهانکاری در مورد معاملاتش را دارد.

Customer exhibits unusual concern with the firm’s compliance with government reporting requirements, the firm’s systems or the firm’s AML/CFT policies and controls.

مشتری نگرانی غیرمعمول از انطباق وی با الزامات گزارش دهی دولت، سیستم ها یا خط مشی ها و کنترل های AML / CFT شرکت دارد.

Customer tries to persuade an employee not to file required reports or not to maintain the firm’s required records.

مشتری تلاش می کند تا یک کارمند را متقاعد کند که گزارش های لازم را ارائه ندهد یا سوابق مورد نیاز شرکت را نگهداری نکند.

Law enforcement or regulators have issued subpoenas and/or freeze letters regarding a customer and/or account at the securities firm.

پلیس و دستگاههای متولی نظارت احضاریه و یا حکم توقیف راجع به مشتری و / یا حساب وی در بورس اوراق بهادار صادر کرده اند.

Customer wishes to engage in transactions that lack business sense or apparent investment strategy, or are inconsistent with the customer’s stated business strategy.

مشتری مایل به انجام معامله هایی است که فاقد حس کسب و کار (شم کاری) یا استراتژی سرمایه گذاری واضح و اشکاری هستند، یا با استراتژی تجاری اظهار شده مشتری مغایر است.

Customer does not exhibit a concern with the cost of transactions or fees (e.g. surrender fees, higher than necessary commissions) or of investment losses.

مشتری نگرانی خود را در مورد هزینه معاملات یا هزینه ها (به عنوان مثال هزینه های تسویه حساب، بالاتر از کمیسیون های مقرر) یا ضررهای سرمایه گذاری نشان نمی دهد.

  1. Suspicious indicators in deposits of securities, particularly lowpriced securities; these can often be indicators of low-priced securities fraud, distribution of an unregistered offering, or market manipulation schemes

شاخصهای مشکوک در سپرده گذاری اوراق بهادار، به ویژه اوراق بهادار کم قیمت؛ اینها اغلب می توانند شاخص های کلاهبرداری با اوراق بهادار با قیمت پایین، توزیع یک پیشنهاد ثبت نشده یا طرح های دستکاری در بازار باشند

شاخص‌های فعالیت مشکوک تراکنش‌های مشتری در بازار سرمایه

Customer opens a new account and deposits physical certificates or delivers in shares electronically representing a large block of thinly traded or lowpriced securities.

مشتری حساب جدیدی را باز می کند و گواهینامه های فیزیکی را سپرده می کند یا سهام را به صورت الکترونیکی به نمایندگی از بلوک بزرگی از اوراق بهادار خرد معامله شده یا أوراق بهادار با قیمت کم تحویل می دهد.

Customer has a pattern of depositing physical shares certificates or a pattern of delivering in shares electronically, immediately selling the shares and then wiring or otherwise transferring out the proceeds of the resale(s).

مشتری الگویی برای سپرده کردن گواهینامه های فیزیکی سهام و یا تحویل سهام بصورت الکترونیکی دارد، بلافاصله سهام را می فروشد و سپس عواید حاصل از فروش مجدد را بصورت حواله منتقل می کند.

A sudden spike in investor demand for, coupled with a rising price in, a thinly traded or low-priced security

افزایش ناگهانی تقاضای سرمایه گذاران، همراه با افزایش قیمت در اوارق بهادار خرد یا ارزان قیمت.

The lack of a restrictive legend on shares physically or electronically deposited seems inconsistent with the date the customer acquired the securities, the nature of the transaction in which the securities were acquired, the history of the stock, and/or the volume of shares trading

عدم وجود علائم یا نشانه (راهنمای) محدودکننده در سهامی که به صورت فیزیکی یا الکترونیکی سپرده می شود که به نظر می رسد مغایر با تاریخ خریداری اوراق بهادار، ماهیت معامله ای که در آن اوراق بهادار خریداری شده، تاریخچه سهم و یا حجم معاملات سهم است.

Customer with limited or no other assets at the firm receives an electronic transfer or journal transfer of large amounts of low-priced, non-exchangelisted securities.

مشتری با دارایی محدود یا فاقد دارایی دیگر در شرکت، انتقال الکترونیکی یا ثبتی مقادیر زیادی از اوراق بهادار ارزان قیمت و أوراق بهادار پذیرش نشده را دریافت می کند.

Customer’s explanation of how the customer acquired the securities does not make sense or changes.

توضیحات مشتری درباره چگونگی تحصیل اوراق بهادار  منطقی نبوده و یا تغییر می کند.

Customer deposits physical securities or delivers in shares electronically and requests to journal the shares into multiple accounts that do not appear to be related, or to sell or otherwise transfer ownership of the shares.

مشتری اوراق بهادار را بصورت فیزیکی سپره می کند یا سهام را الکترونیکی تحویل می دهد و درخواست می کند که سهام را به چندین حساب که به نظر نمی رسد مرتبط باشند ثبت کند، یا به فروش  برساند یا مالکیت سهام  را منتقل کند.

 

  1. Movement of funds or securities

انتقال وجوه یا أوراق بهادار

The securities account is used for payments or outgoing wire transfers with little or no securities activities (i.e. account appears to be used as a depository account or a conduit for transfers with no reasonable business explanation for such).

از حساب اوراق بهادار برای پرداخت یا حواله الکترونیکی وجوه با فعالیتهای کم یا حتی بدون فعالیت اوراق بهادار استفاده می شود ( یعنی به نظر می رسد که حساب به عنوان یک حساب سپرده گذاری یا مجرایی برای نقل و انتقالات بدون توضیحات تجاری مناسب برای این موارد استفاده می شود).

Funds are transferred to financial or depository institutions other than those from where the funds were initially received, specifically when different countries are involved.

وجوه به مؤسسات مالی یا سپرده گذاری به غیر از آنجایی که از ابتدا وجوه دریافت شده منتقل می شوند، به ویژه هنگامی که کشورهای مختلف درگیر هستند.

Customer “structures” deposits, withdrawals or purchase of monetary instruments below a certain amount to avoid reporting or recordkeeping requirements.

سپرده گذاری، برداشت و یا خرید ابزارهای پولی  \”ساختاری\”  مشتری زیر مقدار مشخص، برای جلوگیری از گزارش دهی موارد مشکو و الزامات ثبت اسناد.

Customer engages in excessive journal entries of funds or securities between related or unrelated accounts without any apparent business purpose.

مشتری بیش از حد درگیر ثبت دفتری وجوه یا اوراق بهادار بین حسابهای مرتبط یا نامربوط بدون هیچ هدف تجاری آشکار است.

Payment by third party check or money transfer from a source that has no apparent connection to the customer.

پرداخت توسط چک شخص ثالث یا انتقال پول از منبعی که هیچ ارتباط آشکاری با مشتری ندارد انجام شود/

Customer uses a personal/individual account for business purposes

مشتری از یک حساب شخصی / شخصی برای اهداف تجاری استفاده می کند.

Payment to a third party to which the customer has no apparent connection

پرداخت به شخص ثالثی که مشتری هیچ ارتباط ظاهری با آن ندارد.

Frequent transactions involving round or whole dollar amounts.

معاملات مکرر که شامل مبلغ حول یا کل دلار است.

The customer requests that certain payments be routed through nostro or correspondent accounts held by the financial intermediary instead of its own accounts.

Nostro accounts are accounts that a financial institution holds in a foreign currency in another bank, typically in order to facilitate foreign exchange transactions.

مشتری درخواست می کند که برخی از پرداخت ها از طریق حساب های نوسترو یا حساب های عامل  که توسط واسطه مالی در عوض حساب های خود نگهداری می شود، انجام شود.

Funds transferred into an account that are subsequently transferred out of the account in the same or nearly the same amounts, especially when origin and destination locations are high-risk jurisdictions.

وجوهی که به حساب کاربری منتقل شده و متعاقباً در همان مبلغ یا تقریباً به همان مقدار از حساب خارج می شوند، خصوصاً هنگامی که مکانهای مبدأ و مقصد جزء مناطق پر خطر هستند.

شاخص‌های فعالیت مشکوک تراکنش‌های مشتری در بازار سرمایه

A dormant account suddenly becomes active without a plausible explanation (e.g. large amounts are suddenly wired out).

یک حساب راکد به طور ناگهانی و بدون توضیحی موجه فعال می شود (مثلاً مقادیر زیادی ناگهان حواله  می شود).

Frequent domestic and international automated teller or cash machine activity out of character with the customer’s expected activity

فعالیت مکرر دستگاه خودپرداز داخلی و بین المللی یا دستگاه پول نقد با ویژگی فعالیت مورد انتظار مشتری، غیرقابل توصیف است.

Many small, incoming wire transfers or deposits made using checks and money orders that are almost immediately withdrawn or wired out in a manner inconsistent with the customer’s business or history. This may be an

indicator of, for example, a Ponzi scheme.

بسیاری از نقل و انتقالات الکترونیکی و یا سپرده گذاری های کوچک، با استفاده از چک ها و حواله های پولی که تقریباً بلافاصله برداشت می شوند یا به صورت مغایر با روشی کسب و کار یا تاریخچه مشتری حواله می شوند. این ممکن است جزء شاخص های پولشویی باشند برای مثال طرح پونزی.

Wire transfer activity, when viewed over a period of time, reveal suspicious or unusual patterns.

فعالیت انتقال الکترونیکی (حواله الکترونیکی)، در طی یک بازه زمانی زمانی، الگوهای مشکوک یا غیر معمول را نشان می دهد.

Transfers of funds or securities are made to the same person from different individuals or to different persons from the same individual with no reasonable explanation.

نقل و انتقال وجوه یا اوراق بهادار از افراد مختلف یا به اشخاص مختلف از همان فرد بدون توضیحات منطقی به همان شخص انجام می شود.

Unusually large aggregate wire transfers or high volume or frequency of transactions are made with no logical or apparent reason

بطور غیرمعمول انتقال الکترونیکی تجمعی یا حجم زیاد یا متناوب معاملات بدون هیچ دلیل منطقی یا ظاهری انجام می شود.

Customer transfers/receives funds to/from persons involved in criminal or suspicious activities (as per the information available).

مشتری وجوهی را به افراد درگیر در فعالیتهای مجرمانه یا مشکوک (طبق اطلاعات موجود) واریز یا دریافت می کند.

. In/out transactions for substantial amounts on a short-term basis.

. معاملات داخل / خارج برای مبلغ قابل توجهی به صورت کوتاه مدت.

Receipt of unexplained amounts, followed, shortly thereafter, by a request to return amounts

دریافت مبالغ غیر قابل توضیح و در پی آن، اندکی پس از آن، با درخواست بازگشت مبالغ

Frequent transfers of securities’ ownership.

نقل و انتقالات مکرر مالکیت اوراق بهادار

Use of bearer securities with physical delivery

استفاده از اوراق بهادار بی نام با تحویل فیزیکی

Frequent change of bank account details or information for redemption proceeds, in particular when followed by redemption requests.

تغییر مکرر جزئیات حساب بانکی یا اطلاعات مربوط به درآمد حاصل از بازپرداخت، به ویژه هنگامی که درخواست های بازخرید دنبال می شوند.

The usage of brokerage accounts as long term depository accounts for funds

استفاده از حساب های کارگزاری به عنوان حساب های سپرده گذاری بلند مدت برای وجوه

آخرین پادکست ها
جدیدترین محصولات

قرارداد دورکاری با مدت معین قرارداد دورکاری با مدت معین، همانط...

71,000 تومان

قرارداد کار موقت با مدت معین قرارداد کار موقت با مدت معین همان...

71,000 تومان

قرارداد کار ساعتی با مدت معین قرارداد کار ساعتی با مدت معین هم...

69,900 تومان

مقدمه در رابطه با تمکین زوجه اگر شما با ماده‌ها و تعاریف موجود...

69,900 تومان
مقالات مرتبط

قرارداد سرمایه گذاری در بورس/ سرمایه گذاری در خرید و فروش اوراق بهادار بازار سرمایه یکی از قراردا...

  قرارداد کارشناسی کارگزار به عنوان یکی از نمونه قراردادهای کارگزاری یا قرارداد بروکری، شناخته می...

نظر به  به افزایش جرایم ر جامعه، سازمان های مختلف برای رسیدگی به پرونده های قضایی در کشور پیش بین...

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دلیل بازگشت وجه