قراردادهای استخدام و کار

قراردادهای استخدام و کار طبق قانون کار می تواند به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم شود. این نوع قراردادها با این هدف تنظیم می شوند، که حقوق کارگر و کارفرما رعایت شود. قراردادهای استخدام و کاردر نمونه های مختلفی تنظیم شده و برای مدت موقت یا غیر موقت مورد استفاده قرار می گیرند.

در حال نمایش 11 نتیجه